Frelsesarmeens behandlingssenter Stavanger

Vi arbeider på oppdrag fra Helse Vest og er en del av det offentlige tilbudet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i regionen. Behandlingssenteret er en del av Frelsearmeens rusomsorg. Frelsesarmeen er en privat, ideell organisasjon med et tydelig verdigrunnlag i arbeidet med mennesker.

Frelsearmeens rusomsorg har drevet behandlingssenter i Stavanger siden 2001.  Behandlingssenteret holder til i Auglendsdalen på Åsen i Stavanger. Sentrumsnært med gode bussforbindelser, og med fine turområder i nærheten.

Våre tilbud
Stabilisering- og utredning, 8 plasser
Langtidsbehandling, 11 plasser
Dagbehandling, 6 plasser
Ambulante tjenester

Behandlingsfilosofi
Behandlingen bygger på anerkjente, kunnskapsbaserte behandlingsmetoder. Vi tar utgangspunkt i psykodynamisk tenkning og benytter kognitiv terapi, mentaliseringsbasert tilnærming og motiverende intervju som metode. 
Målsettingen med behandling er å starte et rusfritt liv. Behandlingen skal bidra til å gi pasientene forståelse for egen problematikk og utvikle ferdigheter til å håndtere disse utfordringene videre i livet. Det jobbes med å bidra til at den enkelte pasient oppnår blant annet rusmestring, bygger sosial handlingskompetanse, opparbeider mestringsstrategier som gjør de i stand til å håndtere fremtidige utfordringer. Selvstendighet og ansvarliggjøring er sentrale begreper i behandling.
Vi har en dyktig og tverrfaglig personalgruppe som jobber helhetlig med den enkelte pasient. 

Behandlingsinnhold
Endringer oppnås i større grad i stabile, trygge og forutsigbare omgivelser. Vi tilstreber derfor et rusfritt og trygt behandlingsmiljø, med tydelige og forutsigbare rammer. Det er en fast ukestruktur som følges på den enkelte avdeling. Vi tilbyr integrert behandling med innhold som blant annet individual terapi, gruppeterapi, mindfulness-trening, undervisning/trening i rusmestring og sinnemestring, veiledet fysisk aktivitet, arbeidstrening og botrening.

Individuell behandling
Det jobbes med komplekse og sammensatte problemer hos den enkelte hvor det er viktig å vurdere den enkelte pasient for seg. Den enkelte har ulikt utgangspunkt og ulike behov som det er viktig å ta hensyn til. Det tas derfor individuelle vurderinger og hensyn innenfor hovedstrukturen for behandling.

 

Samhandling

Samhandling er sentralt for å sikre et helhetlig behandlingstilbud med gode overganger mellom ulike tilbud. Vi tilstreber samarbeid med nettverk, pårørende, barn , NAV, fastlege og andre sentrale personer/instanser.
Blant våre samarbeidspartnere er kommuner, øvrige tiltak i spesialisthelsetjenesten og ikke minst ulike bruker- og pårørende organisasjoner og frivillige tilbud.
Se også:
Veiledningssenteret i Sandnes
Pårørendesenteret i Stavanger
A-larm
NA/AA

 

Kvinnetilbud

Rusbehandlingstilbudene i landet er ofte dominert av mannlige pasienter, og behandlingsmiljøene blir preget av det.  Vi mener det er viktig å ivareta kvinner i et mannsdominert miljø, og tilbyr egne kvinnegrupper for kvinner i behandling. Ved stabiliseringsavdelingen er kvinnerommene samlet i egen etasje med egen stue kun for kvinner.

 

Fysisk aktivitet

Fysisk og psykisk helse påvirker hverandre og vi anser det derfor sentralt å ha fokus på fysisk aktivitet for å fremme psykisk helse, og øke nytteeffekten av terapien. Vi har en kiropraktor som systematisk jobber med fysisk helse hos pasientene gjennom kartlegging, veiledning og trening, både individuelt og i gruppe. Fysisk aktivitet gir mestring.

Vi har treningsrom tilgjengelig til fastsatte tider, samt at nærmiljøet gir muligheter til både gåturer og joggeturer.

Frelsesarmeens Behandlingssenter samarbeider tett med Frelsesarmeens aktivitets- og fritidstilbud, Friskt Alternativ som også holder til i Auglendsdalen. Friskt Alternativ har tilbud innen fotball, sykkel og media og er et tilbud for rusavhengige som ønsker å bli rusfri, bygge nettverk og få en meningsfull fritid. Se www.frisktalternativ.no for mer info.

 

Musikk

FAB har eget musikkrom for de som er interesserte i det.