Behandlingsavdelingen gir tilbud om utredning, diagnostisering og behandling. Behandlingsavdelingen har 11 plasser for kvinner og menn.
Varighet på oppholdet blir individuelt tilpasset ut fra pasientenes behov og problematikk.
Pasientene får tildelt en hovedbehandler/psykolog og en primærkontakt (PK), som jobber i team sammen med pasienten gjennom hele oppholdet.
De fleste langtidsforløp ved FAB begynner ved stab.avd, for så å bli overført til beh.avd når det vurderes hensiktsmessig. Oppholdet ved beh.avd deles i to faser: utredningsopphold og behandlingsopphold. 
Utredningsoppholdet har tydeligere rammer og struktur enn behandlingsoppholdet hvor pasientene i større grad skal ta ansvar for egne valg. De fleste opphold ved FAB starter ved stabiliseringsavdelingen, med overføring internt når det er hensiktsmessig.

 

Utredningsopphold


Målsettingene under dette oppholdet er utredning av pasientens funksjonsnivå og arbeidsevne, diagnostisering og begynnende behandling av psykisk tilstand. Det opprettes raskt en miljøterapeutisk tiltaksplan som kontinuerlig endres i takt med fungering og økt kjennskap til pasienten.
Utredningen og kartleggingen som gjøres under oppholdet gir oss et grundig utgangspunkt for faglige vurderinger av videre behandlingsplan. Dette kan innebære anbefaling om videre behandling ved vår institusjon eller overføring til andre og mer hensiktsmessige tiltak.

 

Behandlingsopphold


Hovedfokus under dette oppholdet er:
• Gradvis trygg etablering av å bo i egen bolig utenfor institusjon
• Gradvis etablering av et trygt arbeidsforhold utenfor institusjon i samarbeid med NAV
• Bygge opp og vedlikeholde et positivt og rusfritt nettverk
Mestring av disse tre områdene er en utfordrende prosess for pasienten, og vi respekterer behovet for tid til å gjennomføre slike store endringer i den enkeltes livssituasjon. Det er viktig for pasienten å bygge opp mestringstrategier, og få disse strategiene til å bli ens egne.
Vårt syn er at gjenoppbygging av selvrespekt og verdighet er nødvendig for å lykkes. Vi bestreber derfor et samkjørt fokus på dette i individualterapi, gruppeterapi og miljøterapi.

 

kvinne-tilbud


Ivaretakelse av kvinner i behandling er et fokus ved FAB og vi tilbyr derfor kvinnegruppe, kvinneaktiviteter og egne rom i kvinnefløy. 

 

Gradvis utflytting


Utflytting fra institusjon er ofte en vanskelig overgang for mange. Vi tilstreber, i samarbeid med pasienten, å sikre en så god og trygg overgang som mulig. Både dagbehandling og ambulante tjenester ved FAB er aktuelle tilbud å benytte for å sikre gode overganger, og samtidig avslutte gradvis ved FAB, samtidig med at andre eksterne tilbud (eks. jobb) gradvis øker. Dette har vi gode erfaringer med.

Kontaktinfo

Jostein Jonasmo
Avdelingsleder

51 82 87 21
jostein.jonasmo@frelsesarmeen.no

Annette Endresen

Sosialfaglig ansvarlig beh.avd

51 82 87 71

annette.endresen@frelsesarmeen.no

Miljøpersonalet

51 82 87 00/18