Lovgrunnlag for innleggelser ved Frelsesarmeens Behandlingssenter (FAB) er Spesialisthelsetjenesteloven og Straffegjennomføringsloven §12, samt Helse og omsorgstjenesteloven §10-4. Pasienter må ha fått tildelt pasientrettigheter i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) før de blir de blir vurdert til inntak ved FAB.

PAKKEFORLØP TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB)

I september 2018 ble det lansert pakkeforløp for TSB, men ikraftredelse fra 1. januar 2019. Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. Og de skal sikre samhandling mellom bruker, pårørende, fastlege, spesialisthelsetjeneste, kommune og andre relevante samarbeidspartnere.

Pakkeforløpene starter med henvisning fra fastlege, sosialtjeneste eller andre deler av spesialisthelsetjenesten til en vurderingsenhet innen Tverrfaglig spesialisert behandling(TSB). I vurderingsenheten blir det tatt stilling til pasientrettighet og hvilken type behandlingstilbud som kan være aktuelt for den enkelte i henhold til gjeldende pakkeforløp.

Pasientene kan henvises til FAB for døgninnleggelse, dagtilbud og/eller ambulant. Alle pasientene starter primært sitt døgnopphold ved stabiliseringsavdelingen ved FAB.

Døgninnleggelse eller oppstart i dagbehandling ved FAB forutsetter avrusning i forkant. Vi ønsker tett samarbeid med henviser i inntaksfasen så vel som senere. 

Inntaksteamet ved FAB har ansvar for forløpskoordineringen, og koordinator kan nås på telefon:

forløpskoordinator tlf: 408 00 590

Faglige spørsmål i enkeltsaker kan rettes til den enkelte avdeling.

 

Individuell plan/ansvarsgruppe


Individuell Plan (IP) er et fokusområde, og vi jobber mot alle våre pasienter skal ha IP. Pasienter som henvises til oss har sammensatt problematikk i så stor grad at vi erfaringsmessig ser at IP er et nødvendig verktøy for å koordinere samarbeidet rundt pasienten. Dersom pasient ikke har IP, oppfordres alle som henviser pasienter til FAB å starte arbeidet med IP før innleggelse. Dette gjelder uavhengig av hvilket forløp pasienten er henvist til.
FAB deltar i ansvarsgruppe i forhold til inneliggende pasienter, og vi tilstreber å delta i ansvarsgruppe før planlagt innleggelse. Dette ønsker vi dialog med henviser om.


Henvisningens innhold


Henvisningen danner grunnlaget for den faglige saksbehandlingen og bør inneholde følgende informasjon, uavhengig av hvilken avdeling ved FAB det henvises til: 
• Persondata pasient
• Telefonnummer som pasienten kan nås på 
• Formelle data i henhold til tabell 1 i veileder: IS-1787 fra Helsedirektoratet
• Familiesituasjon/bakgrunn
• Rusmiddelhistorikk
• Historikk og vurdering av psykisk og somatisk helsetilstand
• Medisinering
• Sysselsetting/trygdestatus
• Involverte instanser, inkludert beskrivelse av samarbeidsrelasjoner
• Tiltak som er iverksatt, planlagte tiltak og tidligere behandlingserfaring
• IP-status
• Mål for oppholdet
• Ressursene og ønskene til pasienten
• Situasjoner som kan gi brudd i behandlingen
• Kontaktinformasjon fra henviser 

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker informasjon, diskutere behandlingsforløp og muligheter ved FAB. 

Pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er aktuelle dersom det vurderes at de kan ha nytte av tilbudene våre.

Oppdaterte ventetider finnes på www.helsenorge.no