Stabiliseringsavdelingen tilbyr 8 døgnplasser. Det tilbys stabilisering og utredning i inntil 2 måneder. Varighet vurderes blant annet ut fra problematikk og hensikt med oppholdet. Hovedmålet med oppholdet er stabilisering og skjerming i forutsigbare, trygge og rusfrie omgivelser, slik at pasientene raskt kan øke funksjonsnivå og bli i stand til å nyttiggjøre seg videre plan. Det legges derfor stor vekt på innarbeidelse av normalisert døgnrytme, søvnmønster, kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Erfaringsmessig ser vi at dette er nødvendig for å få innarbeidet struktur og bli stabilisert før en er i posisjon til å gå i gang med øvrige endringsprosesser på vei mot et rusfritt liv.
Stabiliseringsavdelingen bidrar til å opprettholde kontinuitet i den enkeltes behandlingsforløp, enten det er i startfasen, underveis eller i slutten av behandlingen ved FAB eller andre tiltak.


Målsetting


Stabiliseringsavdelingen har som mål å gjenskape og opprettholde dagliglivets strukturer for den enkelte pasienten. Dette skjer blant annet gjennom fast dagsstruktur, kartlegging (ADL, søvn, etc), undervisning, grupper, fysisk aktivitet, botrening og utredning.

Alle pasientene får en primærkontakt (PK). Sammen utarbeider PK og pasient en individuell tiltaksplan basert på målsetting med oppholdet. Det legges også opp til et utvidet samarbeid med pasientens aktuelle samarbeidspartnere utenfor institusjonen for å få så gode overganger som mulig mellom de ulike tiltakene i forløpet.

Vi tilstreber å tilrettelegge for det mest hensiktsmessige forløp for den enkelte, så ta gjerne kontakt for å drøfte om stabiliseringsavdelingen kan være aktuelt. Eksempler på pasienter som kan ha nytte av stabilisering er:

- pasienter i startfasen av langtidsbehandling ved FAB eller ved tilsvarende langtidstilbud i spesialisthelsetjenesten
- pasienter som har gjennomført behandling ved FAB eller andre institusjoner, og som har behov for et stabiliseringsopphold i en vanskelige periode i ettertid for å opprettholde en rusfri tilværelse.
- som forlengelse av avrusningsopphold, før videre i behandling eller hjem til egen bolig
- pasienter som, for eksempel, har avsluttet avrusning ved Rogaland A-senter (RAS), men som ikke har plass ved andre tiltak umiddelbart
- pasienter i stabilisering eller avtrapping på LAR-medisiner
- pasienter i langtidsbehandling som har hatt en rusepisode, og som trenger stabilitet for vurdering av evt. videre opphold.

 

 

Kontaktinfo

Jostein Jonasmo
Avdelingsleder

51 82 87 33
jostein.jonasmo@frelsesarmeen.no

Elise Tønnesen Rød

Sosialfaglig ansvarlig stab.avd

51 82 87 33

elise.rod@frelsesarmeen.no

Miljøpersonalet

51 82 87 10 / 47